Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van We Love Texel gevestigd te Texel, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 55762468

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. WLT: We Love Texel/opdrachtnemer en/of haar gemachtigde

b. Opdrachtgever: alle cliënten/contractanten of een ieder die met WLT een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie WLT een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte & overeenkomst tussen WLT en opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. WLT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WLT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. WLT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en/of verricht door derden, doordat WLT is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WLT kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door WLT of door WLT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht vrijwaart opdrachtgever WLT van alle aansprakelijkheden, die in het verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 4: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en daardoor kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. WLT zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging van aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WLT opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, of indien anders vermeld, op de door WLT aan te geven wijze van valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen veertien (14) dagen, of binnen anders vermelde tijdstip, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van WLT op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Betaling voor kleinere opdrachten wordt in zijn geheel in rekening gebracht door WLT na ontvangst van ondertekende overeenkomst van opdrachtgever of na ontvangst van schriftelijke of mondelinge toestemming tot vaste boeking of na ontvangst van verrichte werkzaamheden of na aflevering van goederen en/of producten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Betaling voor locaties, feest, diner, enz. of andere begrote totaalbedrag, wordt verspreid in rekening gebracht; 30% binnen 30 dagen van overeenkomst, 50% binnen 30 dagen voor uitvoeringsdatum en restantbedrag na uitvoeringsdatum en binnen 10 dagen na ontvangst van eindfactuur, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WLT. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WLT in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal WLT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal WLT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden de 10% van de reserveringswaarde aan WLT te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan WLT te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan WLT te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan WLT te betalen.
 5. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan WLT te betalen.
 6. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan WLT te betalen.

Artikel 8: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever gelden de bepalingen van artikel 7.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WLT, zal WLT in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien WLT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. WLT is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien WLT aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WLT te verstreken uitkering.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WLT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WLT toegerekend kunnen worden;

– De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WLT of zijn ondergeschikten.

Artikel 10: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van WLT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WLT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Geschillen tussen WLT en opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van andere rechtbanken behandeld worden door de bevoegde sector van de rechtbank te Alkmaar.

Artikel 11: Toepasselijk Recht

1. Op elke overeenkomst tussen WLT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.